Правила и условия

Choose language

Клиент

Общи условия (GTC) за клиенти
Следните Общи условия се прилагат изключително при търговски сделки с United Freight GmbH. Клиентът се съгласява, че в случай на използване на общи условия и от него, нашите общи условия се прилагат изключително.
1. Приемане на поръчка
Офертите се основават на съответните текущи курсове, тарифи и валутни курсове и подлежат на промяна до отмяна или сключване на договор. Посочените цени са без ДДС и други мита или такси. Поръчката се приема чрез писмено или устно потвърждение на поръчката или чрез действително изпълнение. Едностранни промени в приетата поръчка от Клиента се изключват. Промените в поръчката, които представляват увеличени разходи за United Freight GmbH, се заплащат по подходящ начин. Приетата поръчка не може да бъде анулирана едностранно от Клиента.
2. Изпълнение на поръчка
2.1 United Freight GmbH няма задължение лично да изпълнява поръчката и има право да възлага поръчката на подизпълнители или по друг начин да използва помощни агенти.
2.2 Клиентът се задължава своевременно да предостави товара на договореното място за товарене. В случай на забавяне, United Freight GmbH има право на обезщетение, независимо от вина. Клиентът трябва незабавно да информира United Freight GmbH за всички закъснения и пречки преди началото на транспорта, при приемането, по време на транспорта и при предаването и да получи инструкции.
2.3 United Freight GmbH не е задължен да проверява стоките при приемане или разтоварване.
2.4 Освен ако изрично не е уговорено друго и се заплаща отделно, товаренето, обезопасяването и разтоварването на товара е отговорност на Клиента.
2.5 Не се дължат определени транспортни маршрути, специални места за паркиране, специално оборудване на транспортните средства или използването на няколко водача, освен ако не е изрично уговорено и отделно възнаградено.
2.6 Клиентът трябва предварително да информира изцяло United Freight GmbH за рисковете, свързани с превоза на стоките, както и за всички специални свойства на стоките.
2.7 Освен ако изрично не е уговорено друго и отделно възнаградено, Клиентът носи отговорност за митническото оформяне на стоките и отговаря за United Freight GmbH за всички произтичащи от това допълнителни разходи.
2.8 Гаранции за зареждане или конкретни срокове за доставка не могат да бъдат гарантирани. Отговорността за забавяне на доставката, по -специално за събития, които са непредвидими, извън контрола на United Freight GmbH или за които United Freight GmbH не носи отговорност, се изключва. Това важи по -специално за превози до и от Великобритания.
3. Забрана за компенсиране
Клиентът няма право да компенсира вземания на United Freight GmbH, независимо от законовите основания.
4. Условия за плащане
Освен ако не е уговорено друго в писмена форма, фактурите се дължат веднага след получаването им. Адресът за фактуриране е следният: United Freight GmbH, Aderklaaer Straße 29/1/43, 1210 Виена, Австрия.
5. Приложимо право / място на юрисдикция
Изключителното място на юрисдикция за всички спорове, произтичащи от договорните отношения, е компетентният съд във Виена. Прилага се австрийското право. Ние работим изключително въз основа на Общите австрийски условия за спедиция (AÖSp) в актуалната версия.

Изпълнители

Общи условия (ОУП) за Изпълнители
Следните Общи условия се прилагат изключително за бизнес сделки между United Freight GmbH и Изпълнителя. Изпълнителят се съгласява, че в случай на използване на общи условия и от него, нашите общи условия се прилагат изключително. Изпълнението на договора от Изпълнителя се счита за съгласие да бъде предмет на нашите ОУ.
1. Приемане на поръчката от Изпълнителя
Поръчката се приема чрез писмено или устно потвърждение на поръчката или чрез действително изпълнение от Изпълнителя. Едностранните промени в приетата поръчка от Изпълнителя са изключени.
2. Промяна на реда
Само United Freight GmbH има право едностранно да промени вече приетата поръчка и Изпълнителят изрично дава съгласието си за това и Изпълнителят приема всички необходими бъдещи промени в поръчката. Промените в поръчката, които представляват увеличени усилия за Изпълнителя, също трябва да бъдат извършени от Изпълнителя.
3. Изпълнение на поръчка
Изпълнителят се задължава:
• да спазва всички спецификации, изисквания, инструкции и директиви, издадени от United Freight GmbH.
• Инструкциите от страна на изпращача до Изпълнителя трябва да бъдат изпратени незабавно до United Freight GmbH в писмена форма. Инструкциите могат да доведат само до промяна в поръчката от United Freight GmbH. Докато не се правят промени в поръчката от United Freight GmbH, инструкциите на изпращача не са част от
поръчка.
• Изпълнителят се задължава лично да изпълни поръчката. Освен ако изрично не е уговорено друго, изпълнение
от подизпълнители, ангажирани от Изпълнителя, е забранено. Ако, от друга страна, изрично е разрешено изпълнение от други подизпълнители, Изпълнителят гарантира надеждността и проверката на подизпълнителя в съответствие с принципите на подходящ спедитор.
В случай на нарушение на тези задължения, Изпълнителят се задължава да обезщети и запази United Freight GmbH безвреден и да плати договорна неустойка в размер на 2 500,00 EUR.
3.1. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че направената поръчка може да бъде изпълнена навреме. В случай, че датите или крайните срокове не могат да бъдат спазени, Изпълнителят ще изплати пълно обезщетение, независимо от вина, за всички недостатъци, които United Freight GmbH страда или би могъл да понесе в бъдеще.
3.2. Всички нарушения на транспортните показатели, както и злополуки, кражби или други непредвидими събития трябва незабавно да бъдат докладвани на United Freight GmbH. Изпълнителят се задължава да пристигне на мястото за товарене в уговореното в поръчката време и място. В случай, че точката на товарене е затворена или не може да бъде достигната от Изпълнителя поради непредвидени събития, Изпълнителят трябва незабавно да уведоми United Freight GmbH за това обстоятелство и да остане на определеното място, докато United Freight GmbH не промени поръчката.
3.3. Изпълнителят е длъжен да провери приетите стоки при приемането на стоките. По -специално, той трябва да провери пълнотата на стоките, целостта на опаковката и теглото. Резултатът от проверката трябва да бъде вписан в товарителницата и незабавно да бъде изпратен в писмена форма на United Freight GmbH.
Изпълнителят е отговорен за спазването на максимално допустимото общо тегло на превозното средство, както и натоварването на оста и обезопасяването на товара (противоплъзгащи се рогозки, палети, опъващи колани, странични ламели и др.). Той се задължава да има a

достатъчно количество помощни средства за товарене с подходящо качество с товара. Ако помощните средства за товарене не са достатъчни и трябва да бъдат поети допълнителни в точката на товарене, Изпълнителят поема разходите за това.
За всяка поръчка на Изпълнителя е абсолютно забранено да претоварва и зарежда допълнителни стоки. По -специално, на Изпълнителя не е разрешено да претоварва стоките или да добавя допълнителни стоки. В случай на неспазване на забраната, Изпълнителят се задължава да плати договорна неустойка от 2500,00 евро на United Freight GmbH.
Освен ако не е уговорено друго, се предвижда 1 (един) пълен работен ден за товарене и разтоварване в рамките на ЕС и 2 (два) пълни работни дни за трети държави, като събота/неделя и официални празници не се считат за работни дни. Изпълнителят няма да има претенции за отклонение.
3.4. Изпълнителят гарантира, че притежава всички разрешителни, разрешения и отстъпки, необходими за транспорта, и че той ще ги представи на United Freight GmbH при приемане на поръчката.
Изпълнителят гарантира, че ще използва чисто превозно средство без мирис за изпълнение на поръчката, което отговаря на изискванията на поръчката (товароподемност, размер на помещението, размери и т.н.) и законовите разпоредби. В случай, че Изпълнителят няма превозно средство, подходящо за изпълнение на поръчката, следното се счита за договорено:
Липсата на подходящо превозно средство дава право на United Freight GmbH да прекрати едностранно Договора с Договора

Поверителност на данните

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Изисквания за информация съгласно чл. 13 и чл. 14 GDPR
Защитата на вашата поверителност е за нас, United Freight GmbH е голяма грижа, затова ние ще обработим вашата
лични данни въз основа на Австрийския закон за обработка на данни и Общата защита на данните на ЕС
Регламент, който влиза в сила на 25 май 2018 г.
Тази политика за поверителност и сигурност на личните данни ще ви помогне да разберете:
1. Събиране и обработка на лични данни
2. Форма за контакт
3. Цели на обработката на данните
4. Правно основание за обработка
5. Предаване на лични данни
6. Срок на съхранение
7. Право на информация и право на отмяна – Вашите права, свързани с лични данни
8. Бисквитки
9. Данни за контакт
1. Събиране и обработка на лични данни
Ще бъдат обработени следните категории данни:
• Данни за имена, например име, фамилия, потребителско име и т.н.
• Лични данни, например възраст, пол, дата на раждане, националност, роля в компанията, копия на лични карти,
и т.н.
• Данни за контакт, напр. Адрес, телефонен номер, имейл адрес и др
• Идентификационни данни, например номер на лична карта, номер на паспорт, номер на клиент и т.н.
• Официални данни, напр. Референтен номер, данъчен номер, запор на заплата, пропуск за наемател (Германия)
• Банкови данни, например номер на сметка, информация за кредитоспособността и т.н.
• Данни за превозното средство, например номер на превозно средство, номер на шаси, номер на двигателя, регистрационен номер,
удостоверение за регистрация, карта за гориво, информация за лиценз за мотокар и др.
• Данни за използването на ИТ, например данни за връзка, IP адрес и др.
• Данни за използването на уебсайта: дата и час на заявката, IP адрес, име и версия на мрежата
браузър, определени бисквитки и др.
United Freight GmbH получава лични данни:
• от себе си: например при запитвания до нас, в контекста на изпълнение на сключени с нас договори
• от трети страни, например от транспортни партньори или клиенти за обработка на поръчки
• от публично достъпни източници, напр. Търговски регистър, поземлен регистър, преписка за издаване, регистър на
асоциации, търговски регистър
• от вашия уеб браузър (автоматично) при посещение на уебсайтовете на United Freight GmbH
2. Форма за контакт

Страница 2
Ако се свържете с нас чрез формуляра на уебсайта или по имейл, ние ще съхраняваме данните, които предоставяте за 6
месеца за целите на обработката на заявката и в случай на последващи въпроси. Ние не правим
споделяйте тези данни без ваше разрешение.
3. Цели на обработката на данните
Ние обработваме вашите лични данни за следните цели:
• изпълнение на съществуващи договори за нашите продукти и услуги
• обработка на оферти и запитвания до United Freight GmbH, включително създаване на оферти за
договори за нашите продукти и услуги
• Оценка на годността като партньор по договора, напр. Кредитни проверки на потенциални клиенти,
доставчици и др.
• Управление на нашите договорни и бизнес отношения, напр. Изпълнение на превози и
доставки, счетоводство, напояване, обработка на жалби и рекламации, управление на качеството,
обработване на покупките ни и др.
• Предоставяне и администриране на застраховка, разглеждане на искове
4. Правно основание за обработка
Правните основания за нашата обработка на вашите данни са:
• ако е приложимо, Общият регламент на ЕС за защита на данните, изменен – ​​член 6, параграф 1, буква б) от GDPR
• Австрийски закон за защита на данните
5. Предаване на лични данни
За целите на предоставянето на нашия договор вашите лични данни могат да бъдат препращани на следните хора:
Наети от нас трети страни, например доставчици на ИТ услуги, лица в бизнес отношения с нас, напр
клиенти, транспортни партньори, доставчици, получатели на доставката и публични органи, например митници
офиси.
В някои случаи може да се наложи да препратите дата и на получатели извън Австрия и извън
Европейско икономическо пространство. В тези страни има по -ниско ниво на защита на данните, отколкото в
Европейски съюз. В този случай обаче ние гарантираме, че са налице подходящи предпазни мерки за поверителност.
6. Срок на съхранение
Вашите лични данни ще се съхраняват само от United Freight GmbH толкова дълго, колкото е разумно необходимо
за постигане на гореспоменатите цели. Ние също така съхраняваме вашите лични данни, докато те съществуват
законовите задължения за задържане или давностните срокове за потенциални правни искове все още не са изтекли.
7. Право на информация и право на отмяна
Като цяло имате право на проверка, коригиране, изтриване, ограничение, преносимост на данни,
отмяна и възражение.
8. Бисквитки

Страница 3
Нашият уебсайт използва бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето устройство с помощта на вашия браузър.
Те не увреждат компютъра ви.
Ние използваме бисквитки, за да направим нашия уебсайт удобен за потребителя. Някои бисквитки остават съхранени на вашето устройство до
изтриваш ги. Те ни дават възможност да разпознаем вашия браузър при следващото ви посещение на уебсайта. Ако го направиш
не искате това, можете да настроите браузъра си да ви уведомява за използването на бисквитки
отделни случаи.
9. Данни за контакт
Ние сме на разположение, за да отговорим на въпроси или притеснения относно обработката на вашите лични данни:
United Freight GmbH
Aderklaaer Straße 29/1/43
1210 Wien
Österreich