Правила и условия

Choose language

Клиент

Общи условия (GTC) за клиенти
Следните Общи условия се прилагат изключително при търговски сделки с United Freight GmbH. Клиентът се съгласява, че в случай на използване на общи условия и от него, нашите общи условия се прилагат изключително.
1. Приемане на поръчка
Офертите се основават на съответните текущи курсове, тарифи и валутни курсове и подлежат на промяна до отмяна или сключване на договор. Посочените цени са без ДДС и други мита или такси. Поръчката се приема чрез писмено или устно потвърждение на поръчката или чрез действително изпълнение. Едностранни промени в приетата поръчка от Клиента се изключват. Промените в поръчката, които представляват увеличени разходи за United Freight GmbH, се заплащат по подходящ начин. Приетата поръчка не може да бъде анулирана едностранно от Клиента.
2. Изпълнение на поръчка
2.1 United Freight GmbH няма задължение лично да изпълнява поръчката и има право да възлага поръчката на подизпълнители или по друг начин да използва помощни агенти.
2.2 Клиентът се задължава своевременно да предостави товара на договореното място за товарене. В случай на забавяне, United Freight GmbH има право на обезщетение, независимо от вина. Клиентът трябва незабавно да информира United Freight GmbH за всички закъснения и пречки преди началото на транспорта, при приемането, по време на транспорта и при предаването и да получи инструкции.
2.3 United Freight GmbH не е задължен да проверява стоките при приемане или разтоварване.
2.4 Освен ако изрично не е уговорено друго и се заплаща отделно, товаренето, обезопасяването и разтоварването на товара е отговорност на Клиента.
2.5 Не се дължат определени транспортни маршрути, специални места за паркиране, специално оборудване на транспортните средства или използването на няколко водача, освен ако не е изрично уговорено и отделно възнаградено.
2.6 Клиентът трябва предварително да информира изцяло United Freight GmbH за рисковете, свързани с превоза на стоките, както и за всички специални свойства на стоките.
2.7 Освен ако изрично не е уговорено друго и отделно възнаградено, Клиентът носи отговорност за митническото оформяне на стоките и отговаря за United Freight GmbH за всички произтичащи от това допълнителни разходи.
2.8 Гаранции за зареждане или конкретни срокове за доставка не могат да бъдат гарантирани. Отговорността за забавяне на доставката, по -специално за събития, които са непредвидими, извън контрола на United Freight GmbH или за които United Freight GmbH не носи отговорност, се изключва. Това важи по -специално за превози до и от Великобритания.
3. Забрана за компенсиране
Клиентът няма право да компенсира вземания на United Freight GmbH, независимо от законовите основания.
4. Условия за плащане
Освен ако не е уговорено друго в писмена форма, фактурите се дължат веднага след получаването им. Адресът за фактуриране е следният: United Freight GmbH, Aderklaaer Straße 29/1/43, 1210 Виена, Австрия.
5. Приложимо право / място на юрисдикция
Изключителното място на юрисдикция за всички спорове, произтичащи от договорните отношения, е компетентният съд във Виена. Прилага се австрийското право. Ние работим изключително въз основа на Общите австрийски условия за спедиция (AÖSp) в актуалната версия.

Изпълнители

Общи условия
В търговските взаимоотношения между United Freight GmbH (наричан товародател) и подизпълнители/превозвачи (наричани подизпълнители) важат следните общи условия, които са неразделна част от договора за транспорт и се считат за договорени с приемането на заявката за транспорт за изпълнение:
1. Приемане на заявка
Заявката се счита за потвърдена и обвързваща, ако в рамките на 1 час след получаване на заявката не е постъпило писмено възражение. В случаите, когато не е уговорено друго писмено между United Freight GmbH и подизпълнителя, същият няма право да променя съдържанието на заявката и се задължава да спазва указанията от страна на United Freight GmbH.
Заявката е строго конфиденциална и не следва да бъде показвана и разгласявана на трети страни.
2. Промяна на заявка
Промени в заявката са възможни само от страна на United Freight GmbH. Подизпълнителят няма право на промени по заявката за транспорт, без изричното писмено съгласие на United Freight GmbH. United Freight GmbH си запазва правото да извършва промени в заявката след потвърждението на същата от подизпълнителя.

При отказване/сторниране на заявка от страна на подизпълнителя след нейното потвърждение United Freight GmbH, запазва правото си да наложи глоба в размер от 300,- евро и възникналите допълнителни разходи.

3. Изпълнение на заявка
Подизпълнителят се задължава:
• да спазва указанията на United Freight GmbH
• по време на товарене, транспортиране, обмитяване или разтоварване се получат инструкции от изпращача, получателя или трета страна да ни информира своевременно и да получите нашето потвърждение

3.1. Подизпълнителят се задължава за спазва всички уговорени срокове, а при отклонение от нормалното протичане на транспорта като инциденти, кражби, щети от всеки вид или други непредвидени обстоятелства незабавно да информира United Freight GmbH. Подизпълнителят трябва да се яви в уговорения час на товарния адрес. При неспазване на дата/час на товарене и закъснение от страна на подизпълнителят United Freight GmbH запазва правото си да наложи глоба в размер на 150,- евро за всеки започнати 24 часа. В случаи, когато товарния адрес е затворен или за подизпълнителя не е достъпен трябва незабавно да уведоми United Freight GmbH. Подизпълнителят няма право да напуска товарния адрес без разрешение на United Freight GmbH.

3.2. Подизпълнителят е задължен при приемане на товара да контролира правилността на вписаните в товарителница данни относно броя на колетите и видимото външно състояние на стоката и нейната опаковка. При установяване на щети по товара или опаковката, трябва същите да са надлежно описани в товарителницата, а подизпълнителят трябва задължително да уведоми United Freight GmbH в писмен вид.

Подизпълнителят е отговорен за спазването на максимално допустимата маса на превозното средство, правилното подреждане на товара с цел недопускане на осово претоварване и укрепване на товара. Подизпълнителят трябва да разполага с достатъчно и отговарящи на изискванията укрепващи материали (колани, палети, противоплъзгащи средства и др.). В случаи, когато наличните укрепващи материали не са достатъчни и са взети допълнителни от товарния адрес, същите са за сметка на подизпълнителя.

За всеки договор за транспорт важи абсолютна забрана за пренатоварване на стоката или дотаварване на превозното средство с какъвто и да е друг товар, освен описания в тази заявка, в случаите, когато е договорено ангажирането на цялото превозно средство. При неспазване на същите разпоредби се дължи неустойка в размер на 2500,- Евро на United Freight GmbH.

3.3. В случаите, когато не е уговорено друго за свободно време в полза на товародателя за товарно-разтоварни операции се приема един пълен работен ден в рамките на ЕС и 2 пълни работни дни за трети страни, като събота, неделя и празници не са работни дни. Компенсации за престой се признават от нас само на основание на предварително писмено споразумение и при наличие на потвърждение, оформено на фирмена хартия с дата и час от изпращача или получателя на товара.

3.4. Подизпълнителят е длъжен да осигури всички необходими документи за извършването на транспорта като разрешителни, лицензи и др., които трябва във всеки един момент да може да предостави на United Freight GmbH.

За изпълнение на договора по транспорт подизпълнителят трябва да осигури превозно средство отговарящо на законовите разпоредби и изискванията на заявката като товароносимост, обем и др., което е с чисто и здраво товарно помещение. В случаите, когато подизпълнителя не подаде подходящо транспортно средство или не спази термина за натоварване United Freight GmbH има правото да предостави заявката на трета страна за Ваша сметка.

С потвърждаване на заявката подизпълнителят се задължава да осигури всички необходими документи за извършване на превоза, които може да предостави във всеки един момент на United Freight GmbH.

При планиране на маршрута трябва да бъдат съблюдавани законовите разпоредби за времето за работа и почивките. Не е разрешено превозни средства с товар да се паркират или оставят без надзор на неохраняеми паркинги. В случаите, когато паркирането на превозното средство на охраняем паркинг не е възможно, подизпълнителят носи отговорност за сигурността на товара и възникналите щети в пълен размер.

United Freight GmbH не заплаща допълнителни разходи, за които предварително не сме били писмено уведомени.

3.5. Предоставянето на товара на трета страна от подизпълнителя не е допустимо без изрично писмено разрешение от страна на United Freight GmbH. При неспазване на същата разпоредба се налага глоба в размер от 4500,- Евро.

3.6. При извършване на превоз под температурен режим, подизпълнителят се задължава да провери температурата при приемане на товара и да гарантира спазването на посочената в договора за транспорт температура по време на транспортиране. Подизпълнителят носи отговорност за всички възникнали щети, които са причинени от неспазване на заложената в договора за транспорт температура на транспортиране. Превозното средство трябва да е оборудвано с устройство, което записва измененията в температурата (термографи) в товарното помещение, което трябва да работи по време на транспортиране на товара. Подизпълнителят се задължава да води протокол с промените на температура при товарно-разтоварни операции. Преди разтоварване подизпълнителят трябва да впише температурата в товарното помещение в CMR товарителницата, която трябва да бъде заверена с подпис и печат от получателя. Подизпълнителят трябва да предостави в оригнал термолента и заверената CMR товарителница на United Freight GmbH.

3.7. При транспортирането на опасни товари подизпълнителят гарантира, че превозното средство е снабдено с необходимия за съответния транспорт оборудване за превоз на опасни товари, пълен комплект индивидуални средства за защита с валиден срок на годност, писмени указания на езика на екипажа, а водачите са обучени и притежават лиценз съгласно Конвенцията ADR. При превоз на опасни товари важи абсолютната забрана за пренатоварване или дотоварване. (виж точка 3.2 от настоящите Общи условия).

4. Застраховка
Подизпълнителят е задължен да представи валидна CMR застраховка с покритие, което съответства на стойността на превозваните стоки. При възникване на промени по отношение на сключената или размера на покритие CMR застраховка, подизпълнителят е длъжен незабавно да уведоми United Freight GmbH. В случай на неспазване на задължението за уведомяване ще бъде наложена санкция от 10 000,- евро. Сумата от 10 000,- евро не покрива нанесени щети от горепосочените условия.

5. Защита на клиента
Безрезервната защита на интересите на клиента и спазването на търговския неутралитет са неотменима част от всеки договор за транспорт. На подизпълнителя е забранено да осъществява пряк или опосредствен контакт с клиентите на United Freight GmbH, както и с трета страна, участник в транспорта. При нарушение на това условие на подизпълнителя ще бъде наложена санкция в размер на 15 000,- евро.

6. Минимални възнаграждения
Подизпълнителят се задължава да спазва всички законови разпоредби свързани с изпращането на работници в ЕС и минималните възнаграждения. Подизпълнителят тряба да обърне особено внимание на законовите разпоредби Lohn- und Sozialdumping- Bekämpfungsgesetz (LSD-BG) в Австрия, минималните възнаграждения в Германия (MiLoG) и Франция (Loi Macron), които се задължава да спазва. Подизпълнителят трябва във всеки един момент да може да представи нужната документация на контролните органи и United Freight GmbH. При нарушение на законовите разпоредби за изпращане на работници в ЕС и минималните възнаграждения United Freight GmbH си запазва правото да изисква неустойка за всички възникнали разходи.

7. Забрана за приспадане
Подизпълнителят няма право, независимо от правното основание, да приспада собствените си вземания от вземания на United Freight GmbH.

8. Условия на плащане
Плащания се извършват единствено и само след предоставяне на оригинални документи, заверени с подпис и печат от получателя (CMR, стокови разписки и други документи свързани с транспорта), както и оригинална фактура с отбелязан номер на сделката. В противен случай, фактурата ще бъде върната и ще бъде начислена такса за обработка от 25,- евро. Всички документи за извършения транспорт трябва да бъдат изпратени на United Freight GmbH в срок от 14 дни след приключване на транспорта.

Плащането на договореното навло се осъществява след извършване на транспорта, съгласно договора. В случаите, когато между United Freight GmbH и подизпълнителя не е договорено друго, срокът на плащане е 45 дни, след получаване на по-горе упоменатите документи. Срокът на плащане започва да тече след получаване на пълната документация за извършения транспорт.

United Freight GmbH извършва плащания веднъж седмично.

Адрес за фактуриране:
United Freight GmbH
Handelskai 265
1020 Wien
Österreich

9. Юрисдикция
Всеки спор, възникнал или свързан по някакъв начин с настоящите условия, е предмет на юрисдикцията на съда във Виена и ще се урежда съгласно австрийското законодателството.
10. Други
При извършване на транспорта подизпълнителят се задължава да спазва всички законови разпоредби.
Ние работим на единствено и само на базата на Allgemeinen Österreichischen Speditionsbedingungen (AÖSp).

Поверителност на данните

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИТЕ
Изисквания за информация съгласно чл. 13 и чл. 14 GDPR
Защитата на вашата поверителност е за нас, United Freight GmbH е голяма грижа, затова ние ще обработим вашата
лични данни въз основа на Австрийския закон за обработка на данни и Общата защита на данните на ЕС
Регламент, който влиза в сила на 25 май 2018 г.
Тази политика за поверителност и сигурност на личните данни ще ви помогне да разберете:
1. Събиране и обработка на лични данни
2. Форма за контакт
3. Цели на обработката на данните
4. Правно основание за обработка
5. Предаване на лични данни
6. Срок на съхранение
7. Право на информация и право на отмяна – Вашите права, свързани с лични данни
8. Бисквитки
9. Данни за контакт
1. Събиране и обработка на лични данни
Ще бъдат обработени следните категории данни:
• Данни за имена, например име, фамилия, потребителско име и т.н.
• Лични данни, например възраст, пол, дата на раждане, националност, роля в компанията, копия на лични карти,
и т.н.
• Данни за контакт, напр. Адрес, телефонен номер, имейл адрес и др
• Идентификационни данни, например номер на лична карта, номер на паспорт, номер на клиент и т.н.
• Официални данни, напр. Референтен номер, данъчен номер, запор на заплата, пропуск за наемател (Германия)
• Банкови данни, например номер на сметка, информация за кредитоспособността и т.н.
• Данни за превозното средство, например номер на превозно средство, номер на шаси, номер на двигателя, регистрационен номер,
удостоверение за регистрация, карта за гориво, информация за лиценз за мотокар и др.
• Данни за използването на ИТ, например данни за връзка, IP адрес и др.
• Данни за използването на уебсайта: дата и час на заявката, IP адрес, име и версия на мрежата
браузър, определени бисквитки и др.
United Freight GmbH получава лични данни:
• от себе си: например при запитвания до нас, в контекста на изпълнение на сключени с нас договори
• от трети страни, например от транспортни партньори или клиенти за обработка на поръчки
• от публично достъпни източници, напр. Търговски регистър, поземлен регистър, преписка за издаване, регистър на
асоциации, търговски регистър
• от вашия уеб браузър (автоматично) при посещение на уебсайтовете на United Freight GmbH
2. Форма за контакт

Страница 2
Ако се свържете с нас чрез формуляра на уебсайта или по имейл, ние ще съхраняваме данните, които предоставяте за 6
месеца за целите на обработката на заявката и в случай на последващи въпроси. Ние не правим
споделяйте тези данни без ваше разрешение.
3. Цели на обработката на данните
Ние обработваме вашите лични данни за следните цели:
• изпълнение на съществуващи договори за нашите продукти и услуги
• обработка на оферти и запитвания до United Freight GmbH, включително създаване на оферти за
договори за нашите продукти и услуги
• Оценка на годността като партньор по договора, напр. Кредитни проверки на потенциални клиенти,
доставчици и др.
• Управление на нашите договорни и бизнес отношения, напр. Изпълнение на превози и
доставки, счетоводство, напояване, обработка на жалби и рекламации, управление на качеството,
обработване на покупките ни и др.
• Предоставяне и администриране на застраховка, разглеждане на искове
4. Правно основание за обработка
Правните основания за нашата обработка на вашите данни са:
• ако е приложимо, Общият регламент на ЕС за защита на данните, изменен – ​​член 6, параграф 1, буква б) от GDPR
• Австрийски закон за защита на данните
5. Предаване на лични данни
За целите на предоставянето на нашия договор вашите лични данни могат да бъдат препращани на следните хора:
Наети от нас трети страни, например доставчици на ИТ услуги, лица в бизнес отношения с нас, напр
клиенти, транспортни партньори, доставчици, получатели на доставката и публични органи, например митници
офиси.
В някои случаи може да се наложи да препратите дата и на получатели извън Австрия и извън
Европейско икономическо пространство. В тези страни има по -ниско ниво на защита на данните, отколкото в
Европейски съюз. В този случай обаче ние гарантираме, че са налице подходящи предпазни мерки за поверителност.
6. Срок на съхранение
Вашите лични данни ще се съхраняват само от United Freight GmbH толкова дълго, колкото е разумно необходимо
за постигане на гореспоменатите цели. Ние също така съхраняваме вашите лични данни, докато те съществуват
законовите задължения за задържане или давностните срокове за потенциални правни искове все още не са изтекли.
7. Право на информация и право на отмяна
Като цяло имате право на проверка, коригиране, изтриване, ограничение, преносимост на данни,
отмяна и възражение.
8. Бисквитки

Страница 3
Нашият уебсайт използва бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето устройство с помощта на вашия браузър.
Те не увреждат компютъра ви.
Ние използваме бисквитки, за да направим нашия уебсайт удобен за потребителя. Някои бисквитки остават съхранени на вашето устройство до
изтриваш ги. Те ни дават възможност да разпознаем вашия браузър при следващото ви посещение на уебсайта. Ако го направиш
не искате това, можете да настроите браузъра си да ви уведомява за използването на бисквитки
отделни случаи.
9. Данни за контакт
Ние сме на разположение, за да отговорим на въпроси или притеснения относно обработката на вашите лични данни:
United Freight GmbH
Aderklaaer Straße 29/1/43
1210 Wien
Österreich